Function name: kruskaltest
Description:

The "kruskaltest" performs the Kruskal-Wallis non parametric alternative to analysis of variance test.

Authors: Michail Tsagris and Manos Papadakis